Dydaktyka

Materiały dla studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego i Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Materiały dydaktyczne dla studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie są dostępne za pośrednictwem plaformy Moodle - https://psd.moodle.org.pl/

Materiały dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk Społecznych ChAT są udostępniane za pośrednictwem platformy uczelnianej USOS - https://usosweb.chat.edu.pl/

W zakładkach udostępnione zostały jedynie sylabusy prowadzonych przeze mnie przedmiotów.