Strona ks. Artura Aleksiejuka

Bracia! Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas
umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.

List Św. Pawła do Efezjan (2,4-10)

Ostatnie wpisy

O Poradnictwie się mówi...
04.10.2017

O Poradnictwie się mówi...

Audycja "Poradnia Duszpasterska i Psychologiczna Kościoła Prawosławnego", wyemitowana w Polskim Radio 24.

Zapraszam do odsłuchania :)

Dekalog, przykazania I - IV
08.10.2017 | PDF

Dekalog, przykazania I - IV

Prezentacja pomocnicza do katechezy - Dekalog (przykazania I-IV)

Problematyka pobierania zarodkowych komórek macierzystych w oficjalnych stanowiskach Kościołów ewangelicko-luterańskich Szwecji i Norwegii
07.10.2017

Problematyka pobierania zarodkowych komórek macierzystych w oficjalnych stanowiskach Kościołów ewangelicko-luterańskich Szwecji i Norwegii

Studium jest próbą prezentacji opinii na temat pobierania komórek macierzystych z ludzkich zarodków wyrażonych w stanowiskach dwóch skandynawskich Kościołów ewangelicko-luterańskich: Kościoła Szwecji (Svenska kyrkan) i Kościoła Norwegii (Den norske kirke). Oba wymienione organizmy eklezjalne należą do Światowej Federacji Luterańskiej (Lutheran World Federation) i zdążyły już wypracować ważne stanowiska bioetyczne. Wyrażone w nich poglądy i oceny etyczne znacznie różnią się jednak od siebie w sposobie rozłożenia istotnych akcentów i zastosowanej argumentacji. Norwescy luteranie są w tym względzie bardziej zachowawczy niż ich szwedzcy współwyznawcy. Jednocześnie są bardziej krytyczni wobec etycznej legalizacji pozyskiwania i wykorzystania ludzkich embrionalnych komórek macierzystych. Z kolei Szwedzi wydają się w tych kwestiach bardziej otwarci na owoce postępu w biomedycynie. Dokumenty i rekomendacje, które zrodziły się w łonie wspomnianych Kościołów, w Polsce są stosunkowo mało znane. Publikacja ma na celu uzupełnienie tej luki. Stanowią ponadto interesujący materiał badawczy i zasługują na uwagę również w zakresie szeroko pojętego dialogu ekumenicznego.

Euchologion (w języku niemieckim)
06.10.2017

Euchologion (w języku niemieckim)

Euchologion (cs. trebnik), przetłumaczony na język niemiecki przez prot. Michaiła F. Rajewskiego  (1811-1884) - kapłana ambasady Imperium Rosyjskiego w Wiedniu w latach 1842-1884.

Modlitewnik (w języku cerkiewnosłowiańskim)
06.10.2017 | PDF

Modlitewnik (w języku cerkiewnosłowiańskim)

Modlitewnik (cs. molitwosłow) w języku cerkiewnosłowiańskim.

Antropologiczne podstawy bioetyki w ujęciu prawosławnym
04.10.2017

Antropologiczne podstawy bioetyki w ujęciu prawosławnym

Bioetykę, w ujęciu prawosławnym, można określić mianem ortopraksji w zakresie problematyki związanej z ingerencjami biomedycznymi w ludzkie życie. Prawosławna bioetyczna praxis bazuje na chrześcijańskiej antropologii i etosie przebóstwienia, nie jest antropocentryczna, lecz chrystocentryczna. Według niej człowiek nie jest jedynie bytem materialnym, lecz rzeczywistością osobową – duszą ucieleśnioną, stworzoną na obraz i podobieństwo Boże. Fakt ten stanowi o jego bezcennej wartości. Prawosławna refleksja bioetyczna podkreśla, że życia osoby ludzkiej nie można ograniczać jedynie do ziemskiej egzystencji, lecz na jej życie doczesne należy spoglądać w perspektywie wieczności, w perspektywie chwały Bożej, którą człowiek ma coraz bardziej jaśnieć, upodobniając się do obrazu swego Stworzyciela i Zbawiciela.

Ideał kalokagatii w postawach bohaterów poematu Szoty Rustawelego
04.10.2017

Ideał kalokagatii w postawach bohaterów poematu Szoty Rustawelego "Rycerz w tygrysiej skórze"

Poemat Szoty Rustawelego Rycerz w tygrysiej skórze to nie tylko dzieło swoich czasów i zabytek literatury. Jest to pieśń o człowieku, który dąży do bycia lepszym. Nie poprzestaje zatem na tym, kim jest lub za kogo uważają go inni. W postawach jego bohaterów ujawnia się bowiem fundamentalne, zakorzenione w ludzkiej naturze dążenie do urzeczywistnienia ideału. Dążenie to może być skuteczne tylko wówczas, gdy jest opromienione miłością i służy prawdzie. Dopiero wtedy przed człowiekiem, „mówcą słów i działaczem czynów” - jak pisze Homer w Iliadzie - otwiera się szansa stać się pięknym i dobrym (gr. κᾰλός καί ἀγᾰθός) - człowiekiem na miarę bohaterów poematu Rustawelego.

Świętego Klemensa Aleksandryjskiego pogląd na apokatastazę
01.10.2017

Świętego Klemensa Aleksandryjskiego pogląd na apokatastazę

Temat apokatastazy, czyli powszechnego zbawienia wszystkich, jest jednym z ważniejszych i jednocześnie kontrowersyjnych problemów teologicznych w nauce chrześcijańskiej. Zagadnienie to funkcjonuje jako tzw. teologumena, czyli osobista opinia teologiczna, która nie zyskała powszechnej aprobaty w oficjalnej nauce Kościoła. Apokatastaza od wieków porusza jednak serca i umysły licznych teologów, filozofów, pisarzy, mistyków i poetów. Najbardziej znaną postacią wśród nich jest Orygenes (ok. 185 – ok. 254), z imieniem którego bywa zwykle łączona nauka o apokatastazie. Jednym z pisarzy wczesnochrześcijańskich, w którego spuściźnie twórczej można odnaleźć wiele sformułowań odnoszących się do idei powszechnego zbawienia, był także, zaliczany w poczet Ojców Kościoła, Tytus Flawiusz Klemens, znany jako święty Klemens Aleksandryjski (ok. 140 – ok. 215). W jego dziełach przyjęła ona formę uniwersalistycznej teorii Bożej pedagogii, której celem ostatecznym jest, aby „Bóg był wszystkim we wszystkim” (1 Kor 15, 28).

Krople Bożej miłości, czyli święci i środowisko naturalne
30.09.2017

Krople Bożej miłości, czyli święci i środowisko naturalne

Książka opowiada dzieciom i dorosłym historie z życia świętych Cerkwi prawosławnej. Wielka miłość tych świętych do Boga jest znakiem ich troski o Boże dzieło stworzenia, o środowisko naturalne, w którym żyjemy. Święci kochają ludzi, pomagają im i towarzyszą. Jednocześnie, jak pokazuje to niniejsza książka, troszczą się o ptaki i zwierzęta, opiekują się drzewami i innymi roślinami, dbają o czystość wód, a nade wszystko współcierpią z każdą odczuwającą ból istotą stworzoną przez Boga. Wznoszą modlitwy i pracują dla dobra całego świata. Swoim pobożnym życiem i przez swoje modlitwy obdarzają błogosławieństwem i dokonują dzieła przemiany całego  stworzenia.

Bozie, czyli jak wygląda Bóg?
30.09.2017

Bozie, czyli jak wygląda Bóg?

Książka "Bozie, czyli jak wygląda Bóg?" to zbiór ciekawych pytań i odpowiedzi na temat sześciu największych religii: judaizmu, rzymskiego katolicyzmu, prawosławia, protestantyzmu, islamu i buddyzmu. Wyznawcy różnych religii żyją obok siebie i często niewiele o sobie wiedzą. Nawet jeśli są ciekawi często wstydzą się zapytać. Dlatego pytania w książce zadają dzieci i kierują je do osób duchownych, czyli rabina, rzymskokatolickiego mnicha, prawosławnego księdza, protestanckiej diakon, imama i buddyjskiego lamy. Wsyzstkie odpowiedzi zebrała Karolina Oponowicz, a książkę genialnie zilustowała Joanna Rzezak.

Filmik: https://www.youtube.com/watch?v=wK_AQ1CyVVo