Strona ks. Artura Aleksiejuka

Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami.
Kto pozostaje we mnie, a Ja w nim, ten przynosi wiele owocu.
Beze Mnie nic nie możecie uczynić.

Ewangelia według św. Jana 15, 5

Ostatnie wpisy

Chrześcijański idealizm pedagogiczny  Konstantina P. Pobiedonoscewa (1827-1907)
05.04.2019 | PDF

Chrześcijański idealizm pedagogiczny Konstantina P. Pobiedonoscewa (1827-1907)

W rosyjskiej historiografii pedagogicznej Konstantin P. Pobiedonoscew (1827-1907) jest zaliczany do grona jednego z najważniejszych liderów nurtu konserwatywno-narodowego. Piastując w latach 1880-1905 funkcję oberprokuratora Świątobliwego Synodu Rządzącego miał olbrzymi wpływ na rosyjski Kościół prawosławny. Przez dziesięciolecia odgrywał także znaczącą rolę w polityce wewnętrznej Rosji. Pobiedonoscew był z wykształcenia prawnikiem. Jego aktywność polityczna i prawotwórcza, odcisnęła swoje piętno także na polityce oświatowej. Z jego inicjatywy w dniu 13 czerwca 1884 r. weszły w życie Przepisy o szkołach cerkiewno-parafialnych. Na ich bazie w połowie lat 80. XIX w. zaczęły powstawać dwuletnie i czteroletnie szkoły elementarne, które podlegały bezpośrednio Synodowi. Pobiedonoscew uczestniczył także w dyskusjach na temat reformy szkolnictwa wyższego w Rosji za panowania cara Aleksandra III Romanowa (1881-1894). Warto zaznaczyć, że występował przeciw planom ograniczenia autonomii uniwersytetów, które zakładał projekt ustawy z 1884 r. Zaprzestał jednak krytyki w momencie podpisania ustawy przez cara. Celem artykułu jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi poglądów pedagogicznych tej kontrowersyjnej postaci, z jednej strony wrażliwego idealisty-romantyka, z drugiej zaś twardego zwolennika carskiego jednowładztwa.

Poszukiwanie rozwiązań
09.04.2019

Poszukiwanie rozwiązań

Poszukiwanie rozwiązań
Skrót wykładu dla studentów pedagogiki ChAT

Poradnictwo skoncentrowane na problemie
08.04.2019 | PDF

Poradnictwo skoncentrowane na problemie

Poradnictwo skoncentrowane na problemie
Skrót wykładu dla studentów pedagogiki ChAT

Pierwsza sesja doradcza
18.03.2019 | PDF

Pierwsza sesja doradcza

Pierwsza sesja doradcza
Skrót wykładu dla studentów pedagogiki ChAT

Несколько слов о пастырском взаимообщении (по опыту и наблюдению) - rozważania pewnego kapłana
15.03.2019

Несколько слов о пастырском взаимообщении (по опыту и наблюдению) - rozważania pewnego kapłana

Пастырское служение, установленное самим Иисусом Христом, настолько необходимое для человечества, насколько необходимо и для него христианство. Оно может быть названо, по словам святого Апостола Павла, „добрым делом”, делом в высшей степени „желательным” (1 Тим. 3: 1). Пастырское дело это служение великое и многоответственное перед Богом и людьми. Оно ширяется все более и более под влиянием требований времени. Недоумений, вопросов, дум, печалей в душе пастыря, особенно молодого и неопытного, бездна. Куда итти с ними, с кем поделиться? Oт кого ждать решения мучащих вопросов и недоумений? Где искать утешения в пастырском горе или ласковаго слова? Особенно тернист путь пастыря Церкви сегодня, когда много людей, православных и инославных, и даже считающих себя неверующими, нуждается в его поддержке, усиленном просветительном служении и руководстве.

Humanistyczno-religijna pedagogika Siergieja A. Raczyńskiego (1833-1902)
28.02.2019 | PDF

Humanistyczno-religijna pedagogika Siergieja A. Raczyńskiego (1833-1902)

Siergiej A. Raczyński (1833-1902) jest uznawany za jednego z najważniejszych przedstawicieli humanistycznego idealizmu narodowo-religijnego w rosyjskiej myśli pedagogicznej drugiej połowy XIX wieku. Jego myśl pedagogiczna, która była rezultatem nie tylko rozważań teoretycznych, lecz nade wszystko doświadczeń praktycznych, znacząco wpłynęła na rozwój wiejskiego szkolnictwa w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. Szkoła dla dzieci wiejskich, założona w 1875 roku przez Raczyńskiego we wsi Tatiewo, stała się modelowym przykładem organizacji elementarnych szkół cerkiewno-parafialnych w Rosji. Po roku 1917 postać i dzieło tego wybitnego pedagoga zostały skazane na zapomnienie. Obecnie są one na nowo odkrywane, zaś w Polsce pozostają praktycznie nieznane. Artykuł stanowi próbę przybliżenia polskiemu czytelnikowi myśli pedagogicznej Siergieja Raczyńskiego, którego gorliwość, pomysłowość i oddanie, jakim wykazał się w nauczaniu i wychowaniu dzieci, mogą być wzorem dla nauczycieli i wychowawców doby współczesnej.

Wolność dzieci Bożych (Rz 8, 14-25)
15.01.2019

Wolność dzieci Bożych (Rz 8, 14-25)

Rozważania na Ekumenicznej Drodze Wolności podczas XI Zjazdu Gnieźnieńskiego (21 września 2018 roku).

Ekumeniczna Droga Wolności była podzielona na 10 stacji: osiem na ulicach Gniezna, dziewiąta przed katedrą gnieźnieńską, dziesiąta zaś w samej katedrze . Na każdą stację składało się wprowadzenie, czytanie biblijne, rozważanie i modlitwa, prowadzone przez przedstawicieli poszczególnych Kościołów. Stacja III była przydzielona Kościołowi prawosławnemu. Przejściu od stacji do stacji towarzyszył śpiew Psalmu 136.

Wszystkie czytania z Pisma Świętego pochodziły z Biblii Ekumenicznej (wyd. Towarzystwo Biblijne, 2017).

Kim był Aaron? Kapłaństwo w Starym Testamencie. Świątynie w Jerozolimie.
15.01.2019 | PDF

Kim był Aaron? Kapłaństwo w Starym Testamencie. Świątynie w Jerozolimie.

Kim był Aaron? Kapłaństwo w Starym Testamencie. Świątynie w Jerozolimie.
Prezentacja pomocnicza do katechezy prawosławnej dla dzieci

Prawosławne szkolnictwo teologiczne w II RP
15.01.2019 | PDF

Prawosławne szkolnictwo teologiczne w II RP

Prawosławne szkolnictwo teologiczne w II Rzeczpospolitej (1918-1939)
Prezentacja pomocnicza do katechezy

14.01.2019 | PDF

"Homilie na sześć dni stworzenia" św. Bazylego Wielkiego i św. Ambrożego z Mediolanu - krótkie porównanie

Myśl ludzka od wieków obracała się wokół intrygujących ją zagadnień dotyczących powstania świata i jego rozwoju. Można postawić tezę, że zarówno religia jak i filozofia od zawsze stawiała pytania o początek wszechrzeczy, praprzyczynę świata. Z biegiem czasu te zagadnienia stały się także przedmiotem zainteresowania chrześcijan, którzy stanęli wobec kwestii, jaki powinien być ich stosunek do koncepcji filozoficzno-kosmologicznych głoszonych przez pogan? Co z nich mogą przyjąć jako zgodne z nauką zawartą w Piśmie Świętym i przekazywaną przez Kościół, a co powinni odrzucić jako błędną? Materiał do odpowiedzi na te pytania dawała bez wątpienia Księga Rodzaju. Test biblijny domagał się jednak rozwinięcia w postaci prawidłowej egzegezy i właściwej interpretacji. Autorem najwcześniejszego kompletnego dzieła, poświęconego wyłącznie interpretacji sześciu dni stworzenia świata w zgodzie z Pismem Świętym i nauką Kościoła, był święty Bazyli Wielki, biskup Cezarei Kapadockiej w latach 370-379. Jego Heksaemeron powstał jako zbiór homilii wygłoszonych w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu 378 roku. Wywarło ono duży wpływ na późniejszą literaturę heksameronalną. Najbardziej wiernym wykładem myśli egzegetycznej Bazylego był powstały dziesięć lat później Heksaemeron autorstwa świętego Ambrożego – biskupa Mediolanu w latach 374-397. Dzieła te wykazują tak liczne podobieństwa, że formułowane są poglądy odmawiające Ambrożemu oryginalności w jego opracowaniu. Pojawia się jednak pytanie, czy oprócz podobieństw są między nimi różnice. Okazuje się, że jest wiele, co sprawia, że dzieło Ambrożego można z powodzeniem traktować jako istotne uzupełnienie i wzbogacenie wykładu Kapadockiego hierarchy. Niniejszy artykuł jest poświęcony zwróceniu uwagi na te ważne elementy twórczości obu wybitnych postaci.